Sunday, 28 January 2018

Freelancer Logo Design Shop your Workshop

Today we design some logo and uploaded them freelancer contents section, there is my entry # 44 and 45. I hope you appreciate my work


The owner of Shop Your Workshop give there same data for this contents

Please give me feedback for more improvement

Thursday, 25 January 2018

Grief (Sad) غم

Pashto poet Khan Abdul Ghani Khan Poetry in his book Kuliyat e Ghani page 11 Gham


غم

پنسن مے بخميرروک که قلم تش دَ سياحئ نه
  کوټه کښے يخ او تريخ لوګے باهر يخه سيلے

دماغ مے پريشانه زړګے پريوتے دَ مستے نه
خيالات مِ روک نوستلي غنم وهلي په سيلے

دنيا مِ دَ اميد دَ رڼا نشه تکه توره
دَ غم دَ قيصو ډکه ده خنده آوازے هير

هره لمحه دَسَا ترخه بے خوانده اوچه سپوره
محمود ځان ليونے که شو خيشته اياز ئے هير

دا غم نه دَ طاقت دَ حکومت نه دَ شوکت دے
دا غم دَ تيريدودے بے مطلبه دَ ژوندون

ليلي محمل صحراهمه تيار دي خوافسوس
دَ ځان ليوني کولو همت ونکړو مجنون

په پيرول ۱۹۵۰                             

This great poem writing in 1950 after payroll 

Image uploaded from pexels thanks this great free site

Wednesday, 17 January 2018

This is one of my most favorite Pashto poetry ever. It's a sound of heart, the kind of poetry I like and live for. I like sincerity. I like truth. I like silent conversations with God. I like the complaint of the poet/speaker with her/his God.

دَ لویو لویو قدرتونو ربہ        يو تمنا ده اوريدے شے که نه


ستا دَ سکنړي سکنړي ماښام نه لوګے      دَچا دَ زړه لوګے ليدے شے که نه

ستا د سیلو او طوفانونو پہ مخ            يو اسويلے دے درليږل يے غواړم

ستا د چپو چپو سیندونو پہ نوم           ليمه راډک شو څڅول يے غواړم

 هسے نہ چنړ د خولے ویستل کفر شی          هسے نه تاته ژړيدل کفر شي

ستا د جنت د نعمتونو نہ ځار          زه درته اوږے په جهان ژاړم

ستا د دوزخ دا لړامانو توبہ         زه درته دا لړامانان ژاړم

دلتہ د ګیډے دوزخ تش ګرژو          هلته شوستا دا دوزخونو خشاک

دلتہ د دغہ قصابانو خوراک      هلته دا هغه حامارانو خوراک

نہ مو ځان تور کړو او نہ سپين پاتے شو    نه دا دنيا شو نه دَ دين پاتے شو 

ستا د سنګینو فیصلو نہ قربان      ولے خيران يم کم قانون اومنم

 تہ خو دِ خپل قارون پہ زمکه منډے   زه دِپه سر باندے قارون اومنم

ستا پہ رضا ځما رضا ده ربہ   کانړے هم نفس پورے تړلے شمه

 چہ بل ښامار پہ خزانو اووینم   اخر انسان يم څنګه غلے شمه

راډک شو زړہ ایثارولے نہ شم   خله ماته ښه ده خو ګنډلے نه شم


ستا د جنت پہ طمع طمع چہ مری   دَ هغه اوږو په سلګو مے قسم

پہ د دوزخ کښے يے نور نہ شم لیدے   ستا دَ رضوان په منارو مے قسم

یا خو د زمکے پہ دے ارته سینہ   ماته خپل ژوند ځما جنت راکړه

یا د نهر دوزخی مرګ نہ مخکښے   دَ يوے چغے اجازت راکړه

چہ دا ستا اوږی ستا پہ خوان ماړه کړم   يا په خپل ځان باندے قارغان مړه کړم 

دَ لويو لويو قدرتونو ربه   يو تمنا ده اوريدے شے که نه

Saturday, 13 January 2018

Beauty - Beautiful - Hussan - poet - pashto poetry Ghani Khan

حسن

اوه تپوس دَ حسن مکوه
سمندر شي څوک تللے
څوک سپوږمے شي رانيولے
څوک زهرا شي ښکولے

حسن پلار دَمينے او مور دعشق
پکښے پټ دي ټول سپين او تور دعشق
دَده خيال نظر همه زور دعشق
په سرو شونډو بلا ښکلے اوردَعشق
دا بابا دَسُراو سرور دے
دا تعبير دَ جلال او نور دے
دامکه دَسترګو خنا کښے
دا په هر کوڅه کښے طور دے

دا آدم دَ نوم بس يو دا سبب
دا بهار سبب دا درڼا سبب
دَحوادَژوند او ارمان قيصه
دَسرود دَرقص او دَژړا سبب
دا جواب دَلکونو سوالونو دے
نشته هيڅ دَژوندون بل جواب
دا صوفي ته محراب او منبر خالي
ليوني ته کباب او شراب
دے دَخيال او رنګ دنيا کښے دا
پلوشه دَمينے دَيار ده
دادَرحم پيغام او وعده دَوصال
راليږلے غلام له دلدارِده

دادَمرګ سبب
دادَژوند ضرور
دادَګناه تعريف
اومعنيدنور
دادَعشق وجود
دادَ مينے راز
دادَسوز خوند
دامستي د ساز

هرنظرئے شراب دي مستي ده
دادَروح ليونے ميخانه ده
دَبنده او آقا دَ زړه راز دے
دژوندون او جنت افسانه ده
خان پور ۱۹۵۰

Pashto Great Poet Khan Abdul Ghani Khan Poetry Book DA GHANI KULIYAT
this poem written in jail 1950
Ghani khan is son of Ghafar Khan (Bacha Khan) and Brother of Abdul Wali Khan Leader of Awami National Party ANP

Friday, 12 January 2018

Empty wine cup by Pashto Poet Ghani Khan

Intikhab from Best Pashto Poet Khan Abdul Ghani Khan Poetry Book Kuliyat Ghani

تش جام


هغه څه ساقي وي
   چه ئے تش شراب وي جام کښے

نه ورکئ خمار دَ سترګو
رنګ دَ سرو لبانو

دَادَ دوزخ اوور وي
چه تش سوےوي رڼانه وي

دا هغه کافر دے
چه خطبے لولي ماښام کښے

دادَ ازغو جاړه دګلاب
خو ګلاب نه لري

دا لوګو وهلے سيخ
تيکه او کباب نه لري

زهرزهرزهردي
شراب چه خمار نه لري

څه هغه بنده وي
چه جنون او دلدار نه لري

هغه دَ څه سيند وي
چه غولئے او ابشار نه لري

هغه څه مومن وي
چه مستي دَکافر نه لري

څه وي هغه سترګے
چه دَ مينے نظر نه لري

هغه دعا څه وي 
چه شړنګار او شڼا نه لري

زهر زهر زهر دي
شراب چه خمار نه لري

What is the man  alcohol is just in the jam?

Wednesday, 10 January 2018

Photo Retouching Finishing and Color correction

If you want to same finish your image it's free JUST follow blogs and subscribe YT channel and mail your image below address, I will send back after 24th hours in finish your image

Photoshop image retouching and finishing with color correction


Before Correction and After Color Correction, Background Remove, Photo Finishing and Retouching

Tuesday, 9 January 2018

how much- Ghani Khan Pashto Poet

Pashto Great poet Ghani Khan Poetry collection

څومره؟

څومره مينه مستي درکړم ادب څومره؟
څومره تا دلدار جانان کړم ربَّ څومره

دَ زه ستا په حددځان په حساب پوه شوم
ستارپوهيږي پخپل حنګ او طرب څومره

توراني په ساز سرور تر کومے رسي
ګلاب پوه دے دَخائيست په مطلب څومره

دَ سپوږمي چه ټول جهان خيران خيران کړي
دَ پوهيږي دخپل نور په سبب څومره؟

رنګ رڼا دَخپل ځيګرپرِ خورونه
دومره خيشت وي چه زما وي طلب څومره

دا چه سرے شونډے اورسرور روښان کړي
معشوق پوهيږي دا عاشق په مطلب څومره

ځما مينه ده ادب دَ پنجرے اوزي
وايه څومره دے جانان کړم رَّبَّ څومره
غني 
خان پور


This collection we made Abdul Ghani Khan Book "DA GHANI KULIYAT"
if you want any other poet of ghani khan liwani pease comments bellow


Monday, 8 January 2018

How to insert page no in INPAGE urdu

اِن پیج اردو میں پیج نمبر لگانا
آج میں آپ کو بتاوں گا کہ ان پیج میں ہیڈر یا فوٹر پر پیج نمبر کیسے لگاتے ہیں۔
سب سے پہلے اِن پیج اردو کھولیں
فائل مینو سے نیا ڈاکومنٹ کھولیں
نیچےآپ کے سامنے لفٹ کارنر پر   ایم  M.jpg   کا باکس بنا ہوگا اس پر کلک کریں
سائیڈ بار میں موجود    ڈاٹیڈ     Header.jpg             ع باکس پر کلک کرکے پیج میں جہاں نمبر ڈالنے ہوں وہاں باکس بنائیں
باکس  پر کلک کرکے              اُوپر کے مینو بار سے   Insert.jpg اینسرٹ پر کلک کریں 
مینو بار کھولنے پر       Page No.jpg  پیج نمبر پر کلک کریں
اب آپ کے باکس میں اس طرح کا   No.jpgسیمبل بن گیا ہوگا
دوبارہ ایم   M.jpg پر کلک کرکے ماسٹر پیج سے باہر آجائیں


لیجئے آپ کے پیج میں نمبر آٹومیٹک طریقے سے سیٹ ہوگئے ہیں آپ جتنے پیج انسرٹ کریں گے یہ نمبر خود بخود آگے بڑھتے جائیں گے

Saturday, 6 January 2018

DUA Pashto Poet Ghani Khan Poet

دعا
سترګو د جانان کښے زما ښکلي جحانونه دي
واد خله دنيا زه وږے ستا دَ دنيا نه يم

ګوره دَ دَفقير کچکول کښے تاج دَسکند ردے پروت
زه يم دَ سخيانو دَشومانو غدا نه يم

زه ئے په غرور درنه دَ مينے په نوم غواړم
زه ملنګ بے نيازه ستا دَ وير واويلا نه يم

يَو دَ سپوږمے څاڅکے درنه ټيک له دَيار غوړم
زه يم دَ خوبونو دَ لالونو ګدانه يم

هغه مستي غواړم چه ئے مرګ نه شي وژلے
زه دے دَغمونو دَ بيګا او سبا نه يم

اوتشه دنيا ګئے دِبخئے نو اے اميره
ستا شوه ستا دنيا . زه وږےستا دَ دنيا نه يم

غني

Khan Abdul Ghani Khan so of Great Pashton Leader Khan Abdul Ghafar Khan Bacha Kha

Friday, 5 January 2018

Embroidery Design logo Mockup on Photoshop


Gifted to Daily Nawa i Waqt Pakistan, Columest Muneer Ahmed Bhatti
Design Logo with mockup on Adobe Photoshop.
Like and share this logo and win chance of same design logo for free
Photoshop Design, Corel Draw, Illustrator Design work

Tuesday, 2 January 2018

Welcome to my blogs

WELCOME !!

You are most welcome to my website.
This website basically for information technology
Latest and useful NEWS, Tutorials and Tips and tricks
Plz. Click the older post menu below to see my all post